Pagina 1 van 4 Versie 1.0 – juni 2018
PRIVACYVERKLARING – Pe. Jo. De Graauw V.O.F. / Piet Gas

 1. Pe. Jo. de Graauw V.O.F. / Piet Gas
  Pe. Jo. De Graauw V.O.F. / Piet Gas (hierna te noemen Piet Gas) is een Nederlands bedrijf dat
  diensten verleent. Ons bedrijf is actief in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren
  onze gegevens op servers in de EER.
  In deze privacyverklaring vatten wij samen wanneer en hoe uw persoonsgegevens verzameld,
  gebruikt, beveiligd en openbaar gemaakt worden. Wij verwerken namelijk uw persoonsgegevens als u
  gebruik maakt van onze dienstverlening, applicaties, websites, software, functies of andere diensten
  die door ons worden aangeboden. Dit noemen wij gezamenlijk “de Dienst(en)” in deze verklaring.
 2. Algemeen
  Piet Gas kan bepalingen van deze privacyverklaring wijzigen. Als wij dat doen, dan laten wij u dit
  weten. Toch raden wij u aan om periodiek zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd.
 3. De categorieën van persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken.
  Er zijn een aantal manieren waarop persoonsgegevens kunnen worden verzameld als u gebruik
  maakt van de Dienst. In deze paragraaf leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u (kunnen)
  verzamelen. Persoonsgegevens die voor hetzelfde doel worden verzameld, hebben wij samen in één
  categorie gezet. Naast ieder persoonsgegeven staat hoe lang het betreffende persoonsgegeven
  wordt bewaard.
  Persoonsgegevens rechtstreeks door ons verzameld of rechtstreeks door u aan ons
  aangeleverd.
  3.1 Verwerkingen op grond van een wettelijke grondslag (administratieverplichtingen),
  verwerkingsduur 10 jaar
   naam
   adres
   BTW-identificatienummer (indien u een zakelijke klant bent)
   factuurgegevens
  Wij kunnen de in deze paragraaf omschreven persoonsgegevens delen met onze accountant.
  lndien u niet bereid bent om bovengenoemde persoonsgegevens te verstrekken of niet wilt dat wij
  deze gegevens verwerken, dan kan dit tot gevolg hebben dat u de Dienst niet meer kan gebruiken Wij
  kunnen in dat geval ook uw toegang tot de Dienst blokkeren of beperken. Daarnaast kunnen wij de
  overeenkomst of het gebruik van de Dienst beëindigen. De mogelijkheid om de Dienst te beëindigen
  staat ook in onze algemene voorwaarden. De reden hiervoor is dat wij deze gegevens verzamelen,
  omdat wij deze gegevens nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  3.2 Verwerkingen noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst (het leveren van de Dienst),
  verwerkingsduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst
 4. Algemeen (voor zowel particuliere als zakelijke klanten)
   naam
   adres
   leveringsadres
   bankgegevens
 5. Voor zakelijke klanten
   privé en/of zakelijk e-mailadres (o.a. voor het opnemen van contact over de Dienst)
   telefoonnummer (werk en privé)
  Pagina 2 van 4 Versie 1.0 – juni 2018
   klantnummer
   bankgegevens
   betalingshistoriek
   energieverbruik.
  Indien u niet bereid bent om bovengenoemde persoonsgegevens te verstrekken of niet wilt dat wij
  deze gegevens verwerken, dan kan dit tot gevolg hebben dat u de Dienst niet meer (goed) kan
  gebruiken of dat wij deze niet meer goed kunnen leveren. Wij kunnen ook uw toegang tot de Dienst
  blokkeren of beperken. Daarnaast kunnen wij de overeenkomst of het gebruik van de Dienst
  beëindigen. Deze mogelijkheid staat ook in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. De
  reden hiervoor is dat wij deze gegevens verzamelen omdat dat nodig is om de Dienst goed te laten
  functioneren of om ervoor te zorgen dat wij de Dienst aan u kunnen verlenen.
 6. Delen van persoonsgegevens
  Wij verkopen of verhandelen geen persoonlijke informatie over onze bezoekers en gebruikers aan
  anderen. Dit is alleen anders als wij dit hebben aangegeven in deze privacyverklaring.
  4.1 Delen met verwerkers
  Piet Gas kan anderen vragen om te helpen bij het verlenen van de Dienst. Het kan hierbij voorkomen
  dat deze derden hierdoor uw persoonsgegevens verwerken. Deze derden worden in deze
  privacyverklaring verder “Verwerker” genoemd. Met deze Verwerkers sluiten wij
  verwerkersovereenkomsten.
  Wij maken gebruik van de volgende soorten Verwerkers:
   opslag van (persoons)gegevens;
   database en systeembeheer en onderhoud;
   hosting provider(s);
   facturatiesoftware.
  In sommige gevallen kan de Verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij
  informeren Verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen alleen mogen gebruiken
  om het verlenen van de Dienst mogelijk te maken. Als u zelf aanvullende informatie aan deze
  verwerkers verstrekt, dan is Piet Gas hiervoor niet verantwoordelijk. Het is verstandig om uzelf goed te
  informeren over de Verwerker en zijn bedrijf, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.
  4.2 Delen met uw toestemming
  Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met anderen als u ons daarvoor toestemming geeft. We
  kunnen bijvoorbeeld werken met andere partijen om specifieke diensten of aanbiedingen rechtstreeks
  aan u aan te bieden. Als u zich inschrijft voor deze diensten van derde partijen of
  marketingaanbiedingen, dan kunnen wij uw naam of contactgegevens verstrekken als die nodig zijn
  om die dienst te verlenen of contact met u op te nemen.
  4.3 Onze wettelijke verantwoordelijkheid
  Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit:
 7. redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 8. nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
 9. nodig is om op eventuele aanspraken te reageren;
 10. nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het
  publiek te beschermen;
 11. nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of
  onwettig gebruik van de Dienst.
  Pagina 3 van 4 Versie 1.0 – juni 2018
  Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van verzoeken die wij ontvangen van een
  overheidsinstantie en die gaan over uw persoonsgegevens, tenzij wij dit niet mogen op grond van de
  wet.
  4.4 Fusie of verkoop (deel) van de onderneming
  Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken, delen of overdragen als wij een
  gedeelte van ons bedrijf overdragen. Voorbeelden hiervan zijn (onderhandelingen over) een fusie,
  verkoop van onderdelen van de onderneming of het verkrijgen van financiering.
 12. Bescherming van persoonsgegevens
  Piet Gas zal ervoor zorgen dat zij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
  neemt om uw persoonsgegevens te beveiligen. Bij het beschermen van uw persoonsgegevens volgen
  wij de algemeen geaccepteerde standaarden. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen
  genomen:
 • We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om
  onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te
  voorkomen.
 • Waar redelijkerwijs mogelijk worden lokaal back-ups van persoonsgegevens gemaakt.
  U moet er rekening mee houden dat onze Verwerkers verantwoordelijk zijn voor het verwerken,
  beheren of opslaan van (een deel van) de persoonsgegevens die we ontvangen. Verwerkers mogen
  deze gegevens niet gebruiken om reclame te maken. In de verwerkersovereenkomst die wij met deze
  Verwerkers hebben gesloten, hebben wij de Verwerkers verplicht om uw persoonsgegevens te
  beveiligen.
 1. Links naar sites van derden
  Onze diensten en/of de website kunnen links bevatten naar andere sites. Daarnaast kan onze Dienst
  ook zijn voorzien van advertenties van derden. Websites van derden kunnen informatie over u
  bijhouden. We hebben geen controle over deze sites of hun activiteiten. Als u uw persoonsgegevens
  verstrekt op deze pagina’s van derden, dan is Piet Gas hierbij niet betrokken. In dat geval is het
  privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van
  het privacybeleid van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met
  persoonsgegevens. Links van onze website naar derden of naar andere sites worden namelijk alleen
  ten behoeve van u ter beschikking gesteld. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken
  en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.
 2. Welke keuzes heeft u met betrekking tot het gebruik van zijn persoonsgegevens?
  Wij zullen u op de hoogte stellen en indien nodig om uw toestemming vragen voordat wij uw
  persoonsgegevens delen met anderen op een manier die niet is geregeld in deze privacyverklaring.
  Een voorbeeld hiervan is het delen van persoonsgegevens voor (direct) marketingdoeleinden.
  Houd er rekening mee dat het verwijderen van persoonsgegevens, het beperken van de verwerking of
  het intrekken van toestemming ertoe kan leiden dat u de Dienst niet meer kan gebruiken.
  Wij hebben soms het recht om uw persoonsgegevens te bewaren. Dit kan als dit noodzakelijk of
  aanbevolen is om de Dienst aan anderen te kunnen verstrekken, geschillen op te lossen, de
  toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, voor technische en/of juridische vereisten en/of
  indien de Dienst of wet dat vergt.
  Om per e-mail toegang te krijgen tot uw eigen persoonsgegevens, moet u voldoende bewijs van uw
  identiteit verstrekken op de manier zoals wij dat van u vragen. Indien wij niet zeker weten of u
  daadwerkelijk de persoon bent over wie de persoonsgegevens gaan, dan mogen wij u de toegang tot
  de persoonsgegevens weigeren.
  U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst te beperken of te
  stoppen. Wij voldoen dan waar mogelijk aan uw verzoek. Houd er echter rekening mee dat u kunt
  Pagina 4 van 4 Versie 1.0 – juni 2018
  worden belemmerd in het gebruik van de Dienst of dat u de dienst niet meer kunt Gebruiken. Voor
  meer informatie hierover verwijzen wij naar artikel 3 van deze privacyverklaring.
  U kunt ons vragen om de persoonlijke informatie die wij over u verwerken over te dragen aan een
  ander. U moet dan wel specificeren welke informatie u overgedragen wenst te zien. Wij voldoen aan
  een dergelijk verzoek als het gaat om informatie die is verwerkt op basis van artikel 3.2 of 3.4 van
  deze privacyverklaring, tenzij deze informatie ook persoonsgegevens bevat over andere (natuurlijke)
  personen.
  Wij reageren binnen 4 weken op al uw verzoeken zoals die hier staan omschreven. Bij complexe
  verzoeken kan de termijn met nog eens 4 weken worden verlengd. Indien wij de termijn verlengen,
  zullen wij u binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daarvan op de hoogte stellen.
  U heeft het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop
  wij omgaan met persoonsgegevens. Voor Nederland is deze autoriteit de Autoriteit
  Persoonsgegevens, die u kunt bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
 3. Contact.
  Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons
  opnemen via e-mail op administratie@pietgas.nl, door te bellen naar 040-2533328